چیستی عرفان/ نگاه و تعریف امروز من - شاید فردا گونه ای دیگر بگویمش

عرفان یک ادعا نیست

عرفان در عین حال که یک سکوت محضه

یک تفکر و تدبر عمیق در آیات الهیه

نگاهی به زندگیه که سالک رو توی دنیا زنده نگه داره که نپوسه

هر کسی به قول قرآن سلوک عرفانی بسته به شاکله اش داره (کل یعمل علی شاکلته)

تفکر و تدبر در آیات الهی دستور خداست

 

/ 0 نظر / 79 بازدید